Menu

Akcesoria
Dodatki
Oświetlenie
Oświetlenie PRZEJDŹ DO KATEGORII
Meble
Meble
Karty podarunkowe
Karty podarunkowe
Lista prezentów
Lista prezentów
Dla architektów
Dla architektów

Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.zlotomi.pl

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać pod numerem telefonu: +48 737 862 862 oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@zlotomi.pl

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem www.zlotomi.pl prowadzony jest przez firmę Złoto Mi Agnieszka Malkiewicz ul. Daniewice 7, 05-831 Rozalin, NIP: 5342395547

Sklep Internetowy www.zlotomi.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 

§ 2 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Sklep Internetowy zlotomi.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zlotomi.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może kupić Towar.

Sprzedający – Złoto Mi Agnieszka Malkiewicz, NIP: 5342395547.

Kupujący (Klient) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta
z innych usług Sklepu Internetowego. Osoby fizyczne które nie uzyskały jeszcze pełnoletniości mogą korzystać ze Sklepu Internetowego wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy
z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem, do Umowy Sprzedaży zastosowanie mają również przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

Towar (Produkt) – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Złożenie Zamówienia – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość
za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 3 Ceny towarów

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.zlotomi.pl są cenami BRUTTO (zawierają podatek VAT). Wszystkie ceny Towarów podane są w złotych polskich (PLN).

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 

§ 4 Rejestracja i Warunki składania i realizacji zamówień

Rejestracja w Sklepie Internetowym www.zlotomi.pl umożliwia Klientowi:

 • wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych; tworzenie listy zakupów;
 • przeglądanie historii zamówień;
 • zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;
 • korzystanie z kodów rabatowych;
 • dokonywania płatności za zamówienia przy odbiorze;
 • korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sprzedający, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

Rejestracja w Sklepie Internetowym www.zlotomi.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego zlotomi.pl są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta ze Sprzedającym umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie www.zlotomi.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających
 z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. W celu złożenia zamówienia należy:

 • zalogować się na stronę Internetową www.zlotomi.pl lub skorzystać
z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
 • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 • wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
 • w przypadku zamówienia z dostawą (wysyłka) – wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru; w przypadku wyboru dostawy do Paczkomatu InPost dodatkowo podać adres alternatywny, gdzie skierowana zostanie przesyłka, jeśli jej gabaryty uniemożliwią umieszczenie jej w Paczkomacie InPost;
 • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
 • wybrać formę płatności;
 • kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze” – w zależności od wyboru formy płatności; w przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji możliwe jest tylko kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, faktury będą wysyłane w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z zamówieniem.

5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta,
 jeżeli Sprzedający niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedajcym do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia.

7. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Sprzedającego i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

 

§ 5 Koszty i termin wysyłki

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:


A) Przesyłka pocztowa.


B) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.


4. Termin wysyłki Produktu do Klienta wynosi do 14 dni kalendarzowych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
A) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
B) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


5. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych (do 20 Dni Roboczych przy zamówieniach personalizowanych), chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
 W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:


A) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego
 lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

B) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym –
 od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

 

§ 6 Płatności

1 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:


A) Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.


B) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.


C) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.


D) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej www.przelewy24.pl


A.1 Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisów tapy.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzą:


A.1.1  System płatności Przelewy24 należący do spółki: PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym.

 

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość
w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7 niniejszego paragrafu. oraz pkt. 11 niniejszego paragrafu. Bieg terminu liczy się od dnia, w którym nastąpiło objęcie  towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

2. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Klient będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
na formularzu odstąpienia od umowy, dostarczonym przez Sprzedającego, dostępnym do pobrania ze strony UOKiK pod adresem uokik.gov.pl/download.php?id=780
ub w dowolnej innej formie pisemnej zgodnej z Ustawą o prawach konsumenta. Sprzedający dopuszcza przesłanie przez Konsumenta takiego oświadczenia również pocztą elektroniczną. Skorzystanie z dostarczonego przez Sklep formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia
o odstąpieniu od umowy, na adres e-mail podany przy zawarciu Umowy lub podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy uznaje się ją za niezawartą.

6. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed przyjęciem przez Sprzedającego oferty zawarcia Umowy, oferta przestaje być wiążąca.

7. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego
niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie.

8. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów zapłaty, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument korzystający z odstąpienia od Umowy ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił
od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedającego.

12. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane
na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody, lub gdy Sprzedający nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Ustawy o prawach konsumenta.

13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

14. Zgodnie z art.38 Ustawy o prawach konsumenta, „prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje;
 • kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta;
 • lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub
ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • 7) zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • 8) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.”

 

§ 8 Procedura reklamacji

Prosimy o sprawdzenie przed odebraniem przesyłki od kuriera czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę oraz sprawdzeniu zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku, gdy opakowanie lub zawartość przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedającym w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej. Protokół szkody sporządzony w trakcie dostawy
w obecności kuriera jest warunkiem niezbędnym do dalszego wszczęcia procedury reklamacyjnej.

Sklep daje gwarancję, na jakość sprzedawanych towarów (aktualny termin ważności
oraz atesty jakościowe).

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia
go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj
 stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sprzedającego (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).

Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1,
nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

Sprzedający po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, odsyła wymieniony lub naprawiony Towar, albo wartość świadczeń Kupującego, do Klienta na własny koszt.

Reklamacje należy zgłaszać pod adres: info@zlotomi.pl W zgłoszeniu należy określić, kto jego dokonuje, jakiego Towaru dotyczy, kiedy Kupujący nabył towar i na czym polega wada.

 

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1.W trakcie składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo
do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

2.Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

3.Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku z zakupami
jest Sprzedający.

4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów
do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w przypadku, gdy Klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży stosuje się postanowienia ustawy z  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U 2014 poz. 827).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd ze względu
na siedzibę Sprzedającego.

3. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

5. Informacje prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.

6. Do składania zamówień w Sklepie internetowym niezbędny jest komputer wyposażony
w co najmniej: przeglądarkę internetową (Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 20+, Google Chrome 30+).

Data opublikowania regulaminu:

Masz pytania?

Napisz lub zadzwoń do nas!

Kontakt